Yasal Hükümler


Rellamedya.com olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla kullanıcılarımızın gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu Gizlilik Politikası, kullanıcılarımızın kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
İşbu Gizlilik Politikasının amacı rellamedya.com internet sitesinin işletilmesi sırasında site kullanıcıları/ziyaretçileri(veri sahibi) tarafından paylaşılan veya veri sahibinin siteyi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.
Veri sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımını onayladığını beyan eder.

İŞLENEN VERİLER

Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu gizlilik politikası kapsamında rellamedya.com tarafından işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan veriler aşağıda sıralanmıştır:
Kimlik Bilgileri
İletişim Bilgileri
Kullanıcı Bilgileri
Kullanıcı İşlem Bilgisi
İşlem Güvenliği Bilgisi
Finansal Bilgiler
Pazarlama Bilgileri
Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi
Veri sahibi, rellamedya.com ile “özel nitelikli kişisel verilerini” de paylaşabilecek olup, veri sahibi bu durumlarda bahsi geçen verilerinin işbu Gizlilik Politikasında belirtilen kapsamda ve belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir.
KVK Kanunu’nun 3 ve 7. maddeleri uyarınca, geri döndürülemeyecek durumda anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

VERİLERİN KULLANILMA AMACI

Rellamedya.com, toplanan kişisel verileri kullanıcının Web Sitesi’nden faydalanabilmesi, sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetin geliştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtımı ve bilgilendirilmesi, bu kapsamda kullanıcıya gerekli bilgilendirilmelerin yapılması, kullanıcı ile temas kurulması ve sunduğu hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işleyebilir.
Rellamedya.com ayrıca, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri kullanıcının ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.  Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:
-Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
-Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
-Veri sahibi ile rellamedya.com arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
-Rellamedya.com’un hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
-Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
-Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Rellamedya.com’un  meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

VERİLERİN AKTARIMI

Rellamedya.com, veri sahibine ait kişisel verileri ve bu kişisel veriler kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Rellamedya.com’un hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Rellamedya.com, veri sahibi deneyiminin geliştirilmesi, veri sahibinin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikasında yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için sms gönderimi yapanlar da dâhil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, hosting servisleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.
Kişisel veriler, KVKK'nın 8 ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde rellamedya.com yetkilileri, hissedarları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak m.9'da belirtilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.
Kişisel veriler, Platform üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun'un 5 ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kanun'un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
Kendileri ile ilgili kişisel veri  işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından rellamedya.com adresine iletilebilecektir. Rellamedya.com, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

GİZLİLİK POLİTİKASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Rellamedya.com, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, veri sahibine herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.


Rellamedya.com, birçok web sitesinde olduğu gibi ziyaretçilerin web sitesini daha iyi kullanımını sağlamak amacıyla çerez kullanmaktadır.

İşbu Çerez Politikası web sitesi ziyaretçilerini çerezin tanımı, çerez türleri, Rellamedya.com tarafından kullanılan çerezler ve çerez tercihlerinin nasıl yönetilebileceği konularında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Web sitesinde yer alan çerez kullanım uyarısının kapatılması ya da web sitesi kullanımına devam edilmesi halinde çerezlere onay verildiği kabul edilir.

Çerez kullanımını onaylamıyorsanız tarayıcınızdan çerez tercihlerinizi değiştirmeniz gerekmektedir. Çerezlere izin verilmemesi halinde web sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedeceğini bildirmek durumundayız.

ÇEREZ(COOKIE) NEDİR ?

Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda IP adresiniz, oturum bilgileriniz, eriştiğiniz sayfalar vb. veriler saklanır. Çerezler, ad ve soyadı ya da adres gibi verileri içermezler. Çerezler sayesinde web sitesi tercihleriniz hatırlanabilir, oturumunuzun açık tutulması sağlanabilir ya da size ilgilendiğiniz içerik sunulabilir.

Çerezlere ilişkin detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

ÇEREZ TÜRLERİ

Çerezler depolanma süreleri ve kimin tarafından yerleştirildikleri gibi kriterlere göre farklı türlere ayrılmaktadır. Bu kriterler kapsamında temel ayrım şu şekildedir:

Oturum Çerezleri, geçici çerezler olup tarayıcıyı kapattıktan sonra cihazdan silinirler. Bu çerezlerin temel işlevi web sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. 

Kalıcı Çerezler, tarayıcıyı kapattıktan sonra da ziyaretçi tarafından silininceye ya da süresi doluncaya dek cihazda kalmaya devam ederler.

Birinci Taraf Çerezler, ziyaret edilen web sitesi operatörü tarafından cihaza yerleştirilen çerezlerdir. 

Üçüncü Taraf Çerezler, ziyaret edilen web sitesi operatörü dışındaki kişiler tarafından cihaza yerleştirilen ve kontrol edilen çerezlerdir.

KULLANDIĞIMIZ ÇEREZLER 

Rellamedya.com; Gizlilik Politikası, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve AB Genel Veri Koruma Regülasyonuna(GDPR) uygun olarak farklı türde çerezler kullanmaktadır.

Zorunlu Çerezler: Web sitesinin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan ve özelliklerini kullanmanıza imkân veren teknik çerezlerdir. Oturum çerezi kategorisinde yer alırlar. Bu çerezlerin engellenmesi halinde web sitesi özelliklerinin kullanılamaması sonucu doğar. Zorunlu çerezlerin kullanımı için ziyaretçilerimizin onayı gerekmemektedir.

Analitik Çerezler: Rellamedya.com, web sitesi deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çerezler kullanmaktadır. Analitik çerezler, ziyaretçilerimizin web sitesini nasıl kullandığını (örn; hangi sayfaları ziyaret ettiğini, ziyaret süresini vb.) anlamamızı sağlar. Böylelikle Rellamedya.com, sunduğu içerikleri geliştirebilir ya da web sitesi tasarımını değiştirebilir. 

İşlevsellik Çerezleri: Web sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde dil tercihlerinizin, bölge seçiminizin vb. hatırlanmasına olanak sağlar.

Hedefleme/Reklam Çerezleri: Rellamedya.com web sitesinde hedefleme ve reklam amacıyla farklı birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanmaktadır. Bu çerezleri tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek engellemeniz mümkündür.

ÇEREZ TERCİHLERİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN İZLENECEK YOL

Çerezleri kullandığınız tarayıcının ayarlarını değiştirerek kişiselleştirmeniz ya da tamamen engellemeniz mümkündür. Farklı tarayıcılar için izlenmesi gereken adımlara ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Internet Explorer :

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Yandex :

https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml

Safari :

https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=tr_TR

Google Chrome :

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

Mozilla Firefox :

https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma


Diğer tarayıcılarda çerez tercihlerini yönetmek için ilgili tarayıcının yardım veya destek sayfasını inceleyebilirsiniz.

VERİ SAHİBİ OLARAK KULLANABİLECEĞİNİZ HAKLAR

Rellamedya.com'a başvurarak;

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileriniz işlenmişse bununla ilgili bilgi talebinde bulunma,

- Kişisel verilerinizin işlenme saikini ve verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya dışında kişisel verilerinizin iletildiği üçüncü kişileri öğrenme,

- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme ve bu çerçevede yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin iletildiği üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin iletildiği üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesi talep edilebilir.


Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Rellamedya.com’a iletmeniz durumunda Rellamedya.com talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.